Статутът на ВЕЦ-овете в България

Във връзка с тежката енергийна криза и необходимостта от нормализиране на работата на хидроенергийния сектор беше проведена среща между НЕК и Асоциация „Хидроенергия“. Обсъдени бяха три основни теми, ключови за дейността на ВЕЦ в България.

На първо място беше дискутиран вещноправният статут на ВЕЦ-овете, който е наложително да бъде уреден чрез законодателни промени. На второ място беше обсъдена Наредбата за ползване на повърхностните води, гласувана в последните дни на предходното редовно правителство и приета без надлежно обществено обсъждане, като се прави опит да се дописва закона чрез подзаконов нормативен акт от страна на административния орган, което представлява грубо нарушение на административнопроизводствените правила и е в пряко противоречие с нормите на съответния закон. НЕК съвместно с Асоциация „Хидроенергия“ ще настоява пред МОСВ за финализиране на процедурата по промяна на тази Наредба чрез решение на Министерски съвет.

Третата тема беше обсъждане на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ 2022-2027), които предвиждат драстични ограничения в сектора, част от които са свързани с допълнително завишаване на минималния екологичен отток. В сегашната ситуация на криза в енергетиката е необходимо методиката да бъде прецизно подготвена, основана на обективни и ясни критерии, при отчитането на комплексния характер на социалните, екологични и икономически ефекти, които ще бъдат предизвикани в резултат от нейното прилагане, за да се отговори на необходимостта от адекватно допустим дял на електроенергията, произведена от ВЕЦ в енергийния микс на България.

По трите теми НЕК и Асоциация „Хидроенергия“ имат много близки позиции като предстои синхронизирана работа в посока на разрешаване на приоритетните задачи, както и формиране на съвместни официални становища по част от темите.

Източник: fakti.bg

The post Статутът на ВЕЦ-овете в България appeared first on Начало.

0
0